ЦРІ оголошує тендер на закупівлю картографічних послуг

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ» оголошує тендер на закупівлю послуги: “Картографічні послуги із створення растрового плану  М 1:500-1:10 000” код за ДК 021:2015 “Картографічні послуги”.

Кількість товару: кількість растрових зображень повинно відповідати кількості аркушів масштабу 1:500-1:10 000. Кількість аркушів, які потребують перетворення в растровий формат та подальшої прив’язки 4 000 шт.

Послуги надаються в чотирьох населених пунктах України для відповідних структурних підрозділів об’єднаних територіальних громад з виїздом на місце проведення робіт. (Список населених пунктів буде узгоджено додатково).

Термін виконання послуги — 3 (три) місяці з дати укладання відповідного договору, але в будь-якому випадку, до безумовного виконання зобов’язань, взятих кожною із сторін.

Технічне завдання:

Технічні, економічні та якісні характеристики робіт.

1. Вимоги до цифрового растрового зображення:

 • роздільна здатність растрового зображення – 400 точок на дюйм;
 • формат файлу – *.TIF та GEOTIF з координатною прив’язкою растрів.
 • палітра – color, RGB 8bit – для кольорових матеріалів;
 • палітра – Grayscale – для чорно-білих (однотонних) матеріалів

2. Іменування та збереження цифрових растрових зображень.

Отримані за результатами сканування файли, що містять цифрові растрові зображення топографічних матеріалів, повинні іменуватись наступним чином:

 • номенклатурою аркуша топографічного плану чи карти відповідного масштабу використовуючи кирилицю;
 • ознакою технологічного стану цифрового растрового зображення (скановане зображення топографічного матеріалу має ознаку технологічного стану <in>);
 • ознакою виду матеріалу (тільки для масштабу 1:500):
 • топографічний план – р;
 • синтетичні плівки (лавсан)  – sl.

Наприклад, ім’я файлу, що містить цифрове растрове зображення аркуша топографічного плану масштабу 1:500-1:10 000:

<10-Б-13>_<p>_<in>

де,

<10-Б-13> – номенклатура аркуша топографічного плану масштабу 1:500-1:10 000;

<p> – ознака виду матеріалу (в даному випадку – топографічний план);

<in> – ознака технологічного стану зображення.

Скановані матеріали повинні систематизуватись в окремих теках у відповідності до масштабів вихідних матеріалів.

3. Склад робіт по трансформації та прив’язці цифрових растрів топографічних матеріалів:

3.1 Підготовчі роботи до трансформації та прив’язки цифрових растрових зображень;

3.2 Трансформація (калібрування) та прив’язка цифрових растрових зображень в місцевій системі координат з подальшим їх перерахунком в систему координат УСК-2000;

Вимоги до трансформованого і прив’язаного цифрового растрового зображення:

 • роздільна здатність растрового зображення – 400 точок на дюйм;
 • формат файлу – GeoTIF з файлом прив’язки для роботи у геоінформаційних системах;
 • палітра – color, RGB 8bit – для кольорових матеріалів;
 • палітра – Grayscale – для чорно-білих (однотонних) матеріалів.

4. Іменування та збереження трансформованих та прив’язаних цифрових растрових зображень.

Отримані за результатами трансформації та прив’язки файли, що містять цифрові растрові зображення топографічних матеріалів, повинні іменуватись наступним чином:

 • номенклатурою аркуша топографічного плану масштабу 1:500-1:10 000, використовуючи кирилицю;
 • ознакою виду матеріалу (до імені файлу додається латинська літера);
 • ознакою технологічного стану цифрового растрового зображення (цифрове растрове зображення, отримане після трансформації та прив’язки, має ознаку технологічного стану <out>);

Ім’я файлу, що містить трансформоване та прив’язане цифрове растрове зображення, повинне відповідати наступній структурі:

<10-Б-13>_<p>_<out>

де,

<10-Б-13> – номенклатура аркуша топографічного плану масштабу 1:500;

<p> – ознака виду матеріалу (в даному випадку – топографічний план);

<out> – ознака зображення, після його трансформації та прив’язки.

Повне ім’я файлу буде наступним: <10-Б-13_p_out.tif>.

Отримані за результатами опрацювання файли із цифровими растровими зображеннями, повинні зберігатись у теках, які іменуються відповідно до номенклатури, та мати у назві теки ознаку технологічного стану зображень. Наприклад:

<MАР_500 in> або <MАР_500_out> – теки, в яких зберігаються скановані (цифрові) зображення топографічних планів масштабу 1:500 та прив’язані растри;

<Номенклатура> – номенклатура топографічної карти масштабу 1:500;

<in> – ознака технологічного стану зображень у папці до їх трансформації та прив’язки (отримані за результатами сканування);

<out> – ознака технологічного стану зображень у папці після їх трансформації та прив’язки (отримані за результатами трансформації та прив’язки).

5. Формування реєстру наявних на оптичному або магнітному носії файлів.

Формування реєстру наявних на носії файлів, передбачає складання переліку (реєстру) файлів, що записані на даному носії, у вигляді таблиці. Таблиця повинна містити поля, наступного змісту:

 •  номер за порядком;
 • назва файлу;
 • розмір файлу;
 • шлях збереження файлу.

Реєстр наявних на магнітному носії файлів зберігається в кореневій папці.

6. Запис на магнітний носій, відповідно до структури збереження, яка наводиться у пункті 5 даного підрозділу:

 • скановані цифрові растрові зображення;
 • трансформовані та прив’язаних цифрові растрові зображення (цифрові растрові моделі топографічних матеріалів);
 • реєстр наявних на магнітному носію файлів.

7. Після надання послуг Замовник  має отримати:

7.1 Магнітний носій з відсканованими планшетами масштабу топографічної зйомки масштабу 1:500-1:10 000 в системі координат УСК-2000 та місцевій системі координат.

7.2 Магнітний носій з цифровими растровими зображеннями топографічних планів в масштабі 1:500-1:10 000 в системі координат УСК-2000 та місцевій системі координат.

Додаткові вимоги.

Планшети, як об’єкти надання послуги, скануються окремо. В результаті сканування кожний планшет має перетворюватись в окремий растровий файл.

Всі витрати, які можуть виникнути у виконавця послуги з приводу транспортування планшетів, витрати на субпідрядників, сплати податків та будь-які інші витрати, які виникають або можуть виникнути при виконанні послуги, покладаються виключно на виконавця послуги і не можуть бути підставою для коригування суми договору на виконання послуги.

Після сканування кожного планшету  результат сканування (файл формату .TIFF) повинен бути прив’язаний до місцевої системи координат з подальшим їх перерахунком в систему координат УСК-2000.

Файл прив’язки кожного файлу (як результат сканування кожного планшету) повинен бути окремий для кожного планшету (кожного файлу, як результату сканування одного планшету).

Кожний растр (файл, як результат сканування планшету) та файл прив’язки одного планшету повинен бути інтерперабельним з іншими сканованими та “прив’язаними” растрами в межах номенклатури листів.

Номенклатура листів надається Замовником  Виконавцю послуги безоплатно.

Замовник залишає за собою право прийняття кожного растру (до трансформування) та растру із файлом прив’язки (як результату сканування та прив’язку сканованого зображення до системи координат) окремо або групою вказаних файлів. При цьому складається акт приймання-передачі по кожному такому растру або групі растрів, або всієї послуги повністю.

В разі наявності обґрунтованих підстав, Замовник залишає за собою право не приймати послугу або її частину та не оплачувати, про що обов’язково повідомляє Виконавця письмово.

 1. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям
№ з/п Кваліфікаційні критерії Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям
1 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази Довідка про наявність в учасника власного чи орендованого обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг, яка повинна містити інформацію про найменування, кількість, тип, тощо,

а саме:

 • планшетного картографічного сканера формату не менше А1;
 • спеціалізованого ліцензованого програмного забезпечення, необхідного для надання Послуг;
 • комп’ютерів.

Надати копії:

– ліцензійного договору/ліцензії щодо спеціалізованого програмного забезпечення або інший документ, що підтверджує законне право Учасника на використання програмного забезпечення.

– договорів оренди обладнання з переліком орендованого обладнання, чинний на період надання послуг (в разі оренди обладнання).

2 Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Довідка учасника в довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працюючих за основним місцем роботи працівників, які мають необхідні знання та досвід і відповідну освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії (картографії, геоінформаційних систем) вказати посаду, стаж роботи

у тому числі:

– сертифікованих інженерів – геодезистів — не менше 1 особи.

До довідки додати скан-копію(ї) кваліфікаційного сертифікату(ів) інженера – геодезиста (сертифікат має бути дійсний протягом строку виконання договору), скан-копію(ї) диплома(ів) про закінчення учбових закладів за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії, скан-копії трудових книжок та завірених Учасником копій наказів про прийняття на роботу спеціалістів зазначених в довідці.

3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Довідка у довільній формі, про наявність досвіду виконаного аналогічного договору із зазначенням предмету договору, номеру договору, дати укладання договору, терміну виконання договору, результату надання послуг, інформації про замовників, їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

Додати копії договору, акту(ів) виконаних робіт/наданих послуг.

У разі відсутності вказаних документів, пропозиція учасника відхиляється.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам.

В тендерній документації має бути поданий детальний кошторис витрат, які будуть виникати в рамках реалізації описаних робіт.

Заявки на участь у тендері приймаються до 5 липня 2019 року (18.00) на ел.скриньку info@cid.center.

 

Залишити коментар